Welcome, Guest

सहायक व्यवस्थापक (कम्प्यूटर इन्जिनियर ) पदको लागि राष्‍ट्रिय बिमा संस्थानमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद सहायक व्यवस्थापक (कम्प्यूटर इन्जिनियर )
जम्मा माग 1
संस्था राष्‍ट्रिय बिमा संस्थान
प्रकाशित मिति 2017-08-04
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-02
Views Count 407

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
2073/74/4खुला1
न्यूनतम योग्यता Computer or Electronics Engineering
फारम शुल्क 800
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments