Welcome, Guest

2075/10/24

सहायक द्वितीय (प्राविधिक) >> सेवा सम्बन्धी

View

Staff Nurse 1st Paper - 2073-1-25

Staff Nurse >> लिखित परीक्षा

View

२०७२ चैत २४ - बिषयगत

Computer Engineer

View

२०७१/०२/१४

Civil Sub Engineer >> Written Exam

View

Staff Nurse 1st Paper - 2072-3-5

Staff Nurse >> लिखित परीक्षा

View

Computer Operator - २०७२/०३/०५

Computer Operator >> Written Exam

View

2071-3-7

अ. न. मि. >> बस्तुगत बहुउतर

View

Question Bank 1

अ. न. मि. >> बस्तुगत बहुउतर

View

Question Bank 2

अ. न. मि. >> बस्तुगत बहुउतर

View

Question Bank 3

अ. न. मि. >> बस्तुगत बहुउतर

View

खरिदार 2nd Paper - 2071-2-31

खरिदार >> दितिय पत्र

View

Staff Nurse 1st Paper - 2071-2-3

Staff Nurse >> लिखित परीक्षा

View

Computer Engineer 2nd Paper - 2070-12-1

Computer Engineer >> Subjective

View

Computer Engineer 1st Paper - 2070-11-30

Computer Engineer >> Multiple Choice

View

Civil Engineer 1st Paper - 2070-11-8

Civil Engineering >> Multiple Choice

View

Staff Nurse 1st Paper - 2070-4-22

Staff Nurse >> लिखित परीक्षा

View

खरिदार 3rd Paper - 2070-2-18

खरिदार >> तृतीय पत्र - बिषयगत

View

NASU तृतीय पत्र - Economics 2070-1-14

नायब सुब्बा >> तृतीय पत्र - अर्थशास्त्र

View

खरिदार 2nd Paper - 2069-3-23

खरिदार >> दितिय पत्र

View

खरिदार 2nd Paper - 2069-3-16

खरिदार >> दितिय पत्र

View