Welcome, Guest

टेलिकम इञ्जिनियर ( ईलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन ) पदको लागि नेपाल टेलिकममा जागिरको अवसर

CLOSED
पद टेलिकम इञ्जिनियर ( ईलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन )
जम्मा माग 8
संस्था नेपाल टेलिकम
प्रकाशित मिति 2017-09-22
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-21
Views Count 545

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
37/2074/75खुला4
37/2074/75महिला1
37/2074/75दलित1
37/2074/75मधेसी1
37/2074/75आदिबासी1
न्यूनतम योग्यता Computer or Electronics Engineering
फारम शुल्क 700
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments