Welcome, Guest

बरिष्ठ लेखा आधिकृत ( चा. ए. ) पदको लागि नेपाल टेलिकममा जागिरको अवसर

CLOSED
पद बरिष्ठ लेखा आधिकृत ( चा. ए. )
जम्मा माग 2
संस्था नेपाल टेलिकम
प्रकाशित मिति 2017-09-22
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-21
Views Count 387

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
36/2074/75खुला1
36/2074/75महिला1
न्यूनतम योग्यता CA or ACCA or CPA with ICAN membership
फारम शुल्क 800
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments