Welcome, Guest

बरिष्ठ इञ्जिनियर ( टेलिकम ) पदको लागि नेपाल टेलिकममा जागिरको अवसर

CLOSED
पद बरिष्ठ इञ्जिनियर ( टेलिकम )
जम्मा माग 2
संस्था नेपाल टेलिकम
प्रकाशित मिति 2017-09-22
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-21
Views Count 444

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
35/2074/75खुला1
35/2074/75मधेसी1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 800
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments