Welcome, Guest

उप - प्रवन्धक ( टेलिकम ) पदको लागि नेपाल टेलिकममा जागिरको अवसर

CLOSED
पद उप - प्रवन्धक ( टेलिकम )
जम्मा माग 1
संस्था नेपाल टेलिकम
प्रकाशित मिति 2017-09-22
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-21
Views Count 541

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
33/2074/75खुला1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 800
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments