Welcome, Guest

लेखापाल सहायकस्तर पदको लागि कृषि बिकास बैंक लि.मा जागिरको अवसर

CLOSED
पद लेखापाल सहायकस्तर
जम्मा माग 30
संस्था कृषि बिकास बैंक लि.
काम गर्नु पर्ने स्थान क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्ज
प्रकाशित मिति 2017-09-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-05
Views Count 1.4K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
11/2074/75खुला17
11/2074/75महिला4
11/2074/75दलित1
11/2074/75मधेसी3
11/2074/75आदिबासी3
11/2074/75अपाङ्ग1
11/2074/75पिछडिएका1
न्यूनतम योग्यता प्रमाणपत तह
फारम शुल्क 800
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments