Welcome, Guest

लेखापाल सहायकस्तर पदको लागि कृषि बिकास बैंक लि.मा जागिरको अवसर

CLOSED
पद लेखापाल सहायकस्तर
जम्मा माग 79
संस्था कृषि बिकास बैंक लि.
काम गर्नु पर्ने स्थान क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरा
प्रकाशित मिति 2017-09-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-05
Views Count 364

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
10/2074/75खुला44
10/2074/75महिला12
10/2074/75दलित3
10/2074/75मधेसी8
10/2074/75आदिबासी9
10/2074/75अपाङ्ग2
10/2074/75पिछडिएका1
न्यूनतम योग्यता प्रमाणपत तह
फारम शुल्क 800
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments