Welcome, Guest

लेखापाल सहायकस्तर पदको लागि कृषि बिकास बैंक लि.मा जागिरको अवसर

CLOSED
पद लेखापाल सहायकस्तर
जम्मा माग 50
संस्था कृषि बिकास बैंक लि.
काम गर्नु पर्ने स्थान क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगर
प्रकाशित मिति 2017-09-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-05
Views Count 804

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
9/2074/75खुला28
9/2074/75महिला7
9/2074/75दलित2
9/2074/75मधेसी5
9/2074/75आदिबासी6
9/2074/75अपाङ्ग1
9/2074/75पिछडिएका1
न्यूनतम योग्यता प्रमाणपत तह
फारम शुल्क 800
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments