Welcome, Guest

सहायक - प्रथम ( प्रशासन ) पदको लागि बिमा समितिमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद सहायक - प्रथम ( प्रशासन )
जम्मा माग 6
संस्था बिमा समिति
प्रकाशित मिति 2017-09-16
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-15
Views Count 1.2K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
05/074/075खुला3
05/074/075महिला1
05/074/075दलित1
05/074/075आदिबासी1
न्यूनतम योग्यता स्नातक वा साे सरह
फारम शुल्क 400
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments