Welcome, Guest

सहायक - निर्देशक ( प्रशासन ) पदको लागि बिमा समितिमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद सहायक - निर्देशक ( प्रशासन )
जम्मा माग 15
संस्था बिमा समिति
प्रकाशित मिति 2017-09-16
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-15
Views Count 379

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
03/074/075खुला8
03/074/075महिला3
03/074/075दलित1
03/074/075मधेसी2
03/074/075आदिबासी2
03/074/075अपाङ्ग1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 1000
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments