Welcome, Guest

उप - निर्देशक ( कानून ) पदको लागि बिमा समितिमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद उप - निर्देशक ( कानून )
जम्मा माग 1
संस्था बिमा समिति
प्रकाशित मिति 2017-09-16
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-15
Views Count 441

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
02/074/075खुला1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 1200
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments