Welcome, Guest

व्यवसाय अधिकृत पदको लागि कृषि बिकास बैंक लि.मा जागिरको अवसर

CLOSED
पद व्यवसाय अधिकृत
जम्मा माग 26
संस्था कृषि बिकास बैंक लि.
प्रकाशित मिति 2017-09-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-05
Views Count 1.1K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
7/2074/75खुला14
7/2074/75महिला4
7/2074/75दलित1
7/2074/75मधेसी3
7/2074/75आदिबासी3
7/2074/75अपाङ्ग1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 1000
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments