Welcome, Guest

अध्ययन उप निर्देसक पदको लागि नेपाल प्रसासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद अध्ययन उप निर्देसक
जम्मा माग 1
संस्था नेपाल प्रसासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
प्रकाशित मिति 2017-08-08
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-06
Views Count 331

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
1/2074/75खुला1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 1000
परीक्षा किसिम Written, Practical, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments