Welcome, Guest

प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक (MD Internal Medicine) पदको लागि नेपाल प्रहरीमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक (MD Internal Medicine)
जम्मा माग 1
संस्था नेपाल प्रहरी
प्रकाशित मिति 2017-08-20
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-09-18
Views Count 0.9K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
074/75/04खुला1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 1000
परीक्षा किसिम प्रारम्भिक शारीरीक परिक्षणा,शारीरीक सहिष्णुता परीक्षा,विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणा,लिखित परीक्षा,विशेष स्वाय्थ्य परीक्षण,अन्तरर्वार्ता
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments