Welcome, Guest

शाखा अधिकृत पदको लागि कर्मचारी सञ्चय कोषमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद शाखा अधिकृत
जम्मा माग 4
संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष
प्रकाशित मिति 2017-08-02
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-08-31
Views Count 2.8K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
14/073/74खुला2
15/073/74महिला1
15/073/74आदिबासी1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 1125
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments