Welcome, Guest

प्रा.अम. कम्प्युटर पदको लागि नेपाली सेनामा जागिरको अवसर

CLOSED
पद प्रा.अम. कम्प्युटर
जम्मा माग 7
संस्था नेपाली सेना
प्रकाशित मिति 2017-12-26
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2018-01-24
Views Count 605

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
074/75/30खुला4
074/75/30महिला1
074/75/30मधेसी1
074/75/30आदिबासी1
न्यूनतम योग्यता प्रमाणपत तह
फारम शुल्क 200
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments