Welcome, Guest

प्रा.अम.एफ.एम. पदको लागि नेपाली सेनामा जागिरको अवसर

CLOSED
पद प्रा.अम.एफ.एम.
जम्मा माग 1
संस्था नेपाली सेना
प्रकाशित मिति 2017-12-26
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2018-01-24
Views Count 1.2K

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
074/75/28खुला1
न्यूनतम योग्यता ८ कक्षा
फारम शुल्क 200
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments