Welcome, Guest

Rastriya Banijya Bank Exam Syllabus for Level 4,5,6,7,8,9

2076-01-18 / Source: rbb.com.np  /  20.7K 0

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न लोकसेवा प्लस Subscribe गर्नुहोस

 राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चौथो र पाचौ तहको Syllabus

  1. Open-Assistant (Admin) Level 4 [तह ४, सहायक (प्रशासन सेवा र प्रशासन समुह)]
  2. Open-Assistant (Cash) Level 4 [तह ४, सहायक (नगद) (प्रशासन सेवा र नगद समुह)]
  3. Open-Sr. Assistant (Admin) Level 5 [तह ५ वरिष्ट सहायक (प्रशासन सेवा र प्रशासन समुह)]
  4. Open-Sr.Assistant (Law) Level 5[तह ५ वरिष्ट सहायक (कानुन) (प्रशासन सेवा र कानुन समुह)]
  5. Open-Sr.Assistant (Computer) Level 5 [तह ५ वरिष्ट सहायक (सुचना प्रविधि)(प्रशासन सेवा र सुचना प्रविधि समुह)]
  6. Open-Sr. Assistant (Cash) Level 5 [तह ५ वरिष्ट सहायक (नगद)(प्रशासन सेवा र नगद समुह)]
  7. Assistant Manager, Level 6, Open Competition [तह ६ सहायक प्रबन्धक(प्रशासन सेवा र प्रशासन समुह)]
  8. Deputy Manager, Level 7, Open Competition [तह ७ उप-प्रबन्धक(प्रशासन सेवा र प्रशासन समुह)]
  9. Manager, Level 8, Open Competition [तह ८ प्रबन्धक(प्रशासन सेवा र प्रशासन समुह)]
  10. Deputy Senior Manager, Level 9, Open Competition [तह ९ वरिष्ट प्रबन्धक(प्रशासन सेवा र प्रशासन समुह)]

 राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बिज्ञापन मा apply गर्नको लागि तलको लिंक फलो गर्नुहोस 

https://recruitment.rbb.com.np/rec/Default.aspx


You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News